Wat je niet alleen
             kunt doen, doe
   je samen!
Noodhulpbureau
        voor cliënten die
financieel tussen
       wal en schip vallen
Aanvragen geven
          de problematiek
   een gezicht
      Effectieve hulp
     geeft perspectief!
        Een menselijke
samenleving
      laat niemand aan
   zijn lot over
>  vermeld de bijzondere omstandigheden op briefpapier van uw organisatie

>  zorg ervoor dat op de aanvraag drie handtekeningen staan: van u, uw cliënt en uw leidinggevende

>  stuur alle relevante, gevraagde bewijsstukken mee

>  de aanvrager zorgt ervoor dat de bijdrage wordt besteed zoals in de aanvraag is aangegeven

>  SUN Friesland behoudt zich het recht voor steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen,
     danwel inzage te krijgen in de besteding / toedeling van de ontvangen bijdragen.
Download het aanvraagformulier en de toelichting.