Wat je niet alleen
             kunt doen, doe
   je samen!
Noodhulpbureau
        voor cliĆ«nten die
financieel tussen
       wal en schip vallen
Aanvragen geven
          de problematiek
   een gezicht
      Effectieve hulp
     geeft perspectief!
        Een menselijke
samenleving
      laat niemand aan
   zijn lot over
SUN Friesland is opgericht op 6 februari 2010 en operationeel sinds november 2010.

Het bestuur
>  Rimmer Mulder (voorzitter)  >  Gerard Hemmes (lid)                    >  Hetty Janssen (lid)
>  Paul Otter (secretaris)          >  Jan Lunshof (lid)
>  Joop Folkers (penningmeester)  >  Marian Haveman (lid)
>  Bert Bezoen (lid)  >  Gijs van Leeuwen (lid)
      De bestuursleden nemen deel aan het bestuur zonder last of ruggespraak. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of      
      vacatiegelden. De gemaakte reiskosten worden vergoed. Er zijn twee betaalde beroepskrachten. Vrijwilligers (niet
      zijnde bestuursleden) ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Het bureau
      Elly Bijlsma, 0,44 fte, hoofd bureau
      Martin Starkenburg, 0,50 fte, medewerker bureau
      Vrijwilligers: Wilfried de Jong, Fred Voet, Elisabeth Galama

Kerntaken bureau:
>  Aanvragen van hulpverleners behandelen
>  Giften toekennen in noodsituaties
>  Fondswerving ten behoeve van het jaarlijkse giftenbudget
>  Fondswerving voor specifieke, individuele aanvragen
>  Hulpverleners informeren over financiele voorzieningen voor clienten
>  Oorzaken signaleren van financiĆ«le nood bij beleidsmakers en bedrijven/organisaties.

SUN Friesland is lid van het landelijk beraad van Noodhulpbureaus en kan ook voor consultatie daarop terug vallen. Voor
een overzicht van andere noodhulpbureaus, zie: www.urgentenoden.nl. SUN is verder lid van FIN, de vereniging van
Fondsen In Nederland. SUN Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01174634.

De stichting is een zogenaamde ANBI- instelling voor Algemeen Nut (art. 24, lid 4 van de Successiewet)                                               
waardoor stortingen op IBAN Rekeningnummer: NL22 RABO 0103 1478 10 in principe aftrekbaar zijn.