Sociale leenfonds

Sociaal leenfonds

Het doel van het fonds is om mensen met kleine schulden te helpen met een renteloze lening. Voor de hoogte van de lening wordt uitgegaan voor een alleenstaande maximaal €  1.750,-- en voor een gezin maximaal  €  2.500,--. Voor grotere schulden is de kredietbank of een bewindvoerder de voorliggende voorziening.

Cliënten hebben vaak meerdere schuldeisers waarmee afspraken gemaakt worden. Per maand moet dan veel afgelost worden waardoor geen of te weinig budget overblijft voor leefgeld. Bij tegenvallers is geen buffer meer aanwezig en ontstaan weer nieuwe schulden.

De Kredietbank Nederland biedt ook kleine leningen aan voor het oplossen van schulden. Alle gemeenten in Friesland nemen deel aan de Kredietbank. Voordat een aanvraag bij Sun kan worden gedaan, moet een aanvraag gedaan zijn bij de Kredietbank. Na afwijzing van de aanvraag door de Kredietbank kan dan de aanvraag bij Sun worden gedaan.

Een aanvraag voor een sociale lening kan ook worden gedaan indien de behandeling van de aanvraag bij de Kredietbank langer dan 2 weken heeft geduurd. We kunnen dan een voorschot op een eventuele lening van de Kredietbank geven. De lening wordt aan Sun afgelost na de afwijzing van de Kredietbank. Als de Kredietbank de lening verstrekt dan wordt hiermee de lening van Sun afgelost.

Werkwijze

De lening wordt aangevraagd door hulpverleners van een wijkteam, een gebiedsteam of Humanitas thuisadministratie. Zij inventariseren samen de cliënt de inkomsten en uitgaven, de afloscapaciteit en de schulden. Bij de aanvraag worden de afschriften van de bank van de afgelopen 3 maanden gevraagd.

Van de schulden maakt u een overzicht met naam contactpersoon en telefoonnummer en actuele schuld op datum aanvraag.

Bij de aanvraag de afwijzing van de aanvraag bij de kredietbank meesturen dan wel een kopie van de aanvraag voor een lening van de Kredietbank. De aanvraag met de bijlagen stuurt u naar Sun Friesland.

U maakt een afspraak met Sun.  Met een medewerker van Sun, client en de hulpverlener wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn en wordt een voorstel aan het bestuur gemaakt.

Het bestuur beslist over de toekenning van de lening.

Met de client wordt een kredietovereenkomst aangegaan. De client ondertekent een machtiging voor incasso door Sun of regelt inhouding op de uitkering

Sun betaalt de schulden en verstrekt hiervoor de lening. De lening wordt in maximaal 3 jaar terugbetaald aan Sun.

In een beveiligd bestand worden de gegevens voor de aflossing opgenomen. De gegevens worden tenminste 4 jaar bewaard.

Meesturen:

  • Aanvraagformulier Sun met inkomsten en uitgaven
  • ID bewijs
  • Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen 3 maanden
  • Overzicht schulden met contactpersoon en telefoonnummers en de bewijsstukken met de betalingsgegevens.
  • Toelichting op briefpapier organisatie.
  • Afwijzing aanvraag lening Kredietbank of kopie aanvraag lening Kredietbank