Wat je niet alleen
             kunt doen, doe
   je samen!
Noodhulpbureau
        voor cliënten die
financieel tussen
       wal en schip vallen
Aanvragen geven
          de problematiek
   een gezicht
      Effectieve hulp
     geeft perspectief!
        Een menselijke
samenleving
      laat niemand aan
   zijn lot over
Effectieve noodhulp geeft perspectief
Stichting Urgente Noden Friesland, kortweg SUN Friesland is in 2010 opgericht als noodhulpbureau voor inwoners van
Friesland. SUN is ontstaan door samenwerking tussen gemeenten, particuliere fondsen, hulp- en dienstverlenende
organisaties, maatschappelijke organisaties, kerken en de provincie Fryslân. 
SUN is een vorm van publiek-private samenwerking. Landelijke en Friese fondsen dragen bij aan de vorming van een
jaarlijks giftenbudget, dat geheel ten goede komt aan inwoners van Friesland die financieel in nood zitten. Gemeenten
dragen de kosten van een klein en efficiënt bureau, waar het werk verzet wordt. Zorg- en hulpverlenende organisaties
vragen aan voor hun cliënten. Er is maximaal rendement als de gift past in een goed opgezet hulpverleningstraject.

Doelstelling
SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande
wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende
voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening. Hulpverleners
kunnen aanvragen doen bij SUN voor hun cliënten die financieel tussen wal en schip vallen en waar geen andere
mogelijkheden zijn om in de nood te voorzien.

Werkwijze
SUN streeft ernaar om binnen één werkweek een beslissing te nemen. Bij hoge urgentie doen wij dit binnen 24 uur.
Wanneer nadere informatie is vereist of relevante informatie ontbreekt, nemen we (telefonisch of per mail) contact op
met de aanvrager. De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Elke situatie wordt individueel
bekeken. Soms gaat het om relatief weinig geld, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs of voor eerste
levensbehoeften. Maar het kan ook gaan om grotere bedragen, zoals bij woninginrichting.
SUN Friesland bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt gegeven. Hierop is géén beroep mogelijk. Een bijdrage heeft
altijd een incidenteel karakter.