Over ons

Doelstelling

SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening. Hulpverleners kunnen aanvragen doen bij SUN voor hun cliënten die financieel tussen wal en schip vallen en waar geen andere mogelijkheden zijn om in de nood te voorzien.

SUN Friesland is opgericht op 6 februari 2010 en operationeel sinds november 2010.

 

Het bestuur

 • Hetty Janssen (voorzitter)
 • Wil Jacobs (penningmeester/secretaris)
 • Gerard Hemmes (lid)
 • Michiel Schrier (lid)
 • Wikje Talsma (lid)
 •  
 • De bestuursleden nemen deel aan het bestuur zonder last of ruggespraak. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De gemaakte reiskosten worden vergoed. Er zijn twee betaalde beroepskrachten.

 

Het bureau

 • Elly Bijlsma, 0,44 fte, coördinator bureau
 • Siepieta Tack-Reen 0,44 fte, medewerker bureau 

 

Kerntaken bureau

 • Aanvragen van hulpverleners behandelen
 • Giften toekennen in noodsituaties
 • Fondswerving ten behoeve van het jaarlijkse giftenbudget
 • Fondswerving voor specifieke, individuele aanvragen
 • Hulpverleners informeren over financiele voorzieningen voor clienten
 • Oorzaken signaleren van financiële nood bij beleidsmakers en bedrijven/organisaties.

 

SUN Friesland is lid van het landelijk beraad van Noodhulpbureaus en kan ook voor consultatie daarop terug vallen. Voor een overzicht van andere noodhulpbureaus, zie: www.sunnederland.nl. SUN is verder lid van FIN, de vereniging van Fondsen In Nederland. SUN Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01174634.

De stichting is een zogenaamde ANBI- instelling voor Algemeen Nut (art. 24, lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen op IBAN Rekeningnummer NL22 RABO 0103 1478 10 in principe aftrekbaar zijn.

 


 

Bekijk onze ANBI verklaring hier:

 


Bekijk onze jaar verslagen hier:

jaarverslagen

 

 

Links

Jeugdhulp Friesland

Stichting Maatschappelijk werk Friesland

Wender (maatschappelijke opvang)

Voedselbank Friesland

MEE Friesland

GGD Fryslân

GGZ Friesland

Belastingdienst (toeslagen)

Stimulansz

Jeugdsportfonds

Nibud

Stichting Leergeld

Limor

 


 

De stiennen man

Tot ver na de middeleeuwen werd Friesland regelmatig getroffen door overstromingen.

Bij ongunstige wind en springtij spoelde het water grote stukken van de gebrekkige dijken weg. In 1570 was het weer eens raak. Bij wat de Allerheiligenvloed ging heten stroomde de zee over de lage delen langs de hele kust. De schade was enorm. Het was aan de Spaanse landvoogd Caspar de Robles te danken dat voor het herstel en de versterking van de dijken de krachten werden gebundeld.

In 1576 was het werk voltooid en was Friesland beter beschermd tegen de zee.

Op de dijk ten zuiden van Harlingen kwam een gedenkteken: een zuil met daarop twee gezichten, de een met de blik naar het zuiden, de ander naar het noorden. Dat werd in de volksmond al snel de stenen man, de stiennen man. Het is een symbool voor wat met goede samenwerking tot stand kan worden gebracht.

Vandaar dat de Stiennen man in het logo van Sun Friesland is verwerkt.