Quick scan

Cliënt komt uit Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden, Waadhoeke,  Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Noardeast-Fryslan, Tytsjerksteradiel of Ooststellingwerf.